PREPRAVNÝ PORIADOK
PRÍLEŽITOSTNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1    Tento prepravný poriadok je vyhotovený podľa príslušných ustanovení zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 56/2012 Z.z.“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 181/2011 zo 16. Februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (ďalej len „Nariadenie č. 181/2011“).

1.2   Prepravný poriadok je súčasťou Zmluvy o preprave uzatvorenej medzi Dopravcom a Objednávateľom.

1.3   Prepravný poriadok upravuje podmienky prepravy osôb, príručnej batožiny, cestovnej batožiny a živých spoločenských zvierat.

1.4   Prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle spoločnosti.

II. VÝKLAD POJMOV

2.1   Dopravca – prevádzkovateľ cestnej dopravy v rozsahu podľa tohto prepravného poriadku, ktorý má povolenie na prevádzkovanie osobnej cestnej dopravy vydané podľa príslušných predpisov Slovenskej republiky.

Dopravca:              BEKAPE, a. s.
Obchodné meno: BEKAPE, a. s.
Sídlo:                      Fraňa Kráľa 1/B, 902 01  Pezinok
IČO:                        35 722 495
Registrácia:           Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Odd: Sa, Vložka č. 1454/B

2.2   Objednávateľ dopravy – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s dopravcom Zmluvu o príležitostnej preprave.

2.3   Cestujúci – fyzická osoba alebo skupina fyzických osôb, ktorá využíva služby osobnej cestnej dopravy poskytované Dopravcom prostredníctvom Zmluvy uzatvorenej medzi Dopravcom a Objednávateľom dopravy.

2.4   Príležitostná doprava – sa uskutočňuje na základe dohody s Objednávateľom príležitostnej dopravy ako jednorazová zmluvná preprava dohodnutej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami.

2.5   Prepravná trasa – trasa prepravy z dohodnutého miesta nástupu (začiatok prepravy) do dohodnutého miesta výstupu (koniec prepravy).

2.6   Zmluva o preprave – zmluva o príležitostnej preprave osôb, ktorú na účely vykonania ich prepravy uzatvárajú Dopravca s Objednávateľom dopravy. Zmluva o preprave je uzatvorená akceptáciou Prepravného poriadku Objednávateľom dopravy, za ktorú sa považuje vystavenie objednávky na prepravu.

2.7   Príručná batožina – batožina v maximálnych rozmeroch 20x30x50 (cm), ktorá sa prepravuje spoločne s cestujúcim vo vnútri autobusu.

2.8   Cestovná batožina – batožina v maximálnych rozmeroch 60x50x90 (cm) a maximálne do hmotnosti 25 kg, ktorá sa prepravuje oddelene od cestujúceho v priestore na to určenom.

2.9   Živé spoločenské zvieratá – sú bez predchádzajúceho súhlasu Dopravcu z príležitostnej prepravy vylúčené.

2.10   Prepravná povinnosť – povinnosť Dopravcu voči prepravovanej skupine osôb v rozsahu uzatvorenej Zmluvy o preprave.

2.11   Zdravotne postihnutá osoba alebo tiež Osoba so zníženou pohyblivosťou – akákoľvek osoba, ktorej pohyblivosť pri využívaní dopravy je znížená v dôsledku akéhokoľvek telesného postihnutia (zmyslového alebo pohybového, trvalého alebo dočasného), duševného postihnutia alebo poruchy, alebo akejkoľvek inej príčiny zdravotného postihnutia, alebo v dôsledku veku, ktorej stav si vyžaduje primeranú pozornosť a prispôsobenie služieb jej osobitným potrebám.

III. DRUHY AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

3.1   Dopravca prevádzkuje v súlade s týmto Prepravným poriadkom vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú alebo autokarovú príležitostnú dopravu, v rámci ktorej vykonáva príležitostnú prepravu osôb.

3.2   Príležitostná doprava sa uskutočňuje na základe dohody s Objednávateľom príležitostnej dopravy ako jednorazová zmluvná preprava dohodnutej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase a s dohodnutými zastávkami.

3.3   Dopravca príležitostnej dopravy má prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu len voči prepravovanej skupine cestujúcich, nemá prevádzkovú povinnosť ani tarifnú povinnosť.

3.4   Z príležitostnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a stojacich cestujúcich.

3.5   Dopravca príležitostnej autobusovej dopravy poskytuje cestujúcim príležitostnú prepravu osôb z dohodnutého miesta nástupu (začiatok prepravy) do dohodnutého miesta výstupu (koniec prepravy).

3.6   Dopravca poskytuje v rámci príležitostnej prepravy osôb zároveň aj prepravu príručnej cestovnej batožiny a živých spoločenských zvierat, ktorých prepravu dopravca v tomto Prepravnom poriadku výslovne nezakazuje, podmieňuje ju však svojim súhlasom v Zmluve o preprave. Za batožinu Dopravca počas celej doby trvania prepravy nezodpovedá pokiaľ nie je dohodnuté inak.

IV. ZMLUVA O PREPRAVE

4.1    Zmluva o preprave osôb sa uzatvára objednávkou o preprave skupiny osôb z /do určitého miesta, s dohodnutými prestávkami, v dohodnutom termíne a čase. Uzavretím Zmluvy o preprave osôb vzniká Objednávateľovi dopravy právo, aby Dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas skupinu osôb podľa Zmluvy, v súlade s týmto Prepravným poriadkom.

4.2    Zmluvu o preprave osôb uzatvárajú Dopravca a Objednávateľ:

a) podpísaním zmluvného dokumentu označeného ako Zmluva o preprave osôb alebo obdobným názvom vyjadrujúcim obsahovo totožný právny úkon, v ktorom môžu byť dohodnuté aj prípadné ďalšie špecifické podmienky prepravy osôb odchylné od tohto Prepravného poriadku, pričom Prepravný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou každej takejto Zmluvy.

b) písomnou akceptáciou písomnej záväznej objednávky prepravy, ktorá je v súlade s Prepravným poriadkom. Zmluva o preprave osôb je uzavretá aj vtedy, ak bola písomná objednávka prepravy osôb zo strany Objednávateľa akceptovaná a písomne potvrdená Dopravcom a následne bolo toto písomné potvrdenie doručené Objednávateľovi.

4.3   Ustanovenia tohto Prepravného poriadku, v znení zverejnenom na webovom sídle Dopravcu, sa vzťahujú na každú uzavretú Zmluvu o preprave osôb medzi Dopravcom a Objednávateľom.

4.4   Objednávateľ môže doručiť Dopravcovi písomnú objednávku príležitostnej prepravy osôb do sídla Dopravcu uvedeného v obchodnom registri prostredníctvom poštovej služby, osobne, elektronickou poštou na mail: royalbus@royalbus.sk, na tel. č. +421 903 985 585 alebo iným spôsobom (web: www.royalbus.sk).

4.5    Objednávateľ je povinný v objednávke špecifikovať:

a) adresu na doručovanie a fakturačné údaje Objednávateľa, vrátane IČO, DIČ;
b) dátum a presný čas, na ktorý požaduje prepravu vykonať;
c) nástupné a výstupné miesto a presnú adresu do miesta požadovanej prepravy;
d) ďalšie požadované zastávky na trase;
e) počet a zoznam cestujúcich, pre ktorých má byť doprava vykonaná a ak počet cestujúcich prekračuje štandardnú kapacitu autobusu, aj počet autobusov, ktorými má byť doprava vykonaná;
f) zaslať údaje (meno, priezvisko, tel. kontakt) osoby zodpovednej za zabezpečovanie požiadaviek zo strany Objednávateľa, ktorá je zároveň aj kontaktnou osobou pre Dopravcu v prípade potreby riešenia ďalších požiadaviek počas cele doby prepravy;
g) požadovaný typ a vybavenie autobusu podľa ponuky uvedenej na webovom sídle Dopravcu, ak tak Objednávateľ neurobí, má sa to za to, že Dopravca je oprávnený vykonať prepravu ním určeným autobusom;
h) ak Objednávateľ objednáva spiatočnú prepravu alebo zájazd s viacerými zastávkami na trase, uvedie aj požadovaný časový interval čakania autobusu medzi príchodom do miesta určenia a odchodom z neho na ďalšie určené miesto.

4.6   Dopravca je oprávnený požadovať zálohu na vykonanie objednanej prepravy až do výšky 100 % predbežne kalkulovanej ceny za objednanú prepravu. Na tento účel je oprávnený vystaviť Objednávateľovi zálohovú faktúru, ktorú mu zašle spolu s akceptáciou objednávky alebo v čase, ktorý uvedie v akceptácii objednávky.

4.7   Ak dopravca nezašle Objednávateľovi zálohovú faktúru na úhradu za objednanú prepravu v primeranom čase, má sa to za to, že zálohu na úhradu cestovného nepožaduje a objednanú prepravu vykoná v súlade so Zmluvou o preprave.

V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A JEJ ZÁNIK 

5.1   Zmluvu o preprave je možné zrušiť výlučne pred realizáciou prepravy osôb, a to písomnou dohodou medzi Objednávateľom a Dopravcom alebo odstúpením Dopravcu alebo Objednávateľa od Zmluvy o preprave osôb.

5.2   Dopravca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o preprave ak:

a) Objednávateľ ešte neuhradil zálohovú faktúru a bolo začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie na majetok Objednávateľa alebo Objednávateľ vstúpil do likvidácie;
b) Objednávateľ uhradil zálohovú faktúru len čiastočne a zostatok zálohovej faktúry neuhradil ani na výzvu Objednávateľa;
c) Dopravca nie je z objektívnych dôvodov, nezávislých na vôli Dopravcu (vyššia moc), schopný v dohodnutý deň a čas poskytnúť dohodnutú prepravu.

5.3   Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o preprave ak bolo začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie na majetok Dopravcu alebo Dopravca vstúpil do likvidácie.

5.4   Odstúpenie od Zmluvy o preprave musí byť odôvodnené a druhej strane doručené:

a) na adresu sídla uvedenú v obchodnom registri prostredníctvom poštovej služby alebo iným vhodným preukázateľným spôsobom. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia doručovanej zásielky adresátom, v prípade odmietnutia prevzatia zásielky, dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi;
b) na emailovú adresu Objednávateľa uvedenú v objednávke ak sa dostúpenie od zmluvy doručuje Objednávateľovi, alebo na emailovú adresu zverejnenú na webovom sídle Dopravcu ak sa odstúpenie od zmluvy doručuje Dopravcovi. Za deň doručenia sa považuje deň odoslania emailovej správy.

5.5   Zmluva o preprave osôb zaniká od počiatku ak Objednávateľ neuhradí zálohovú faktúru v čase najneskôr 72 hodín pred začiatkom prepravy.

VI. POVINNOSTI DOPRAVCU

6.1   Dopravca prevádzkuje prepravu osôb v súlade s udelenými povoleniami, dopravnými licenciami, licenciami ES a v súlade so zákonom č. 56/2012 Z.z. a  Nariadením č. 181/2011.

6.2   Dopravca je povinný:

a) prevádzkovať cestnú dopravu podľa Prepravného poriadku;
b) označiť každé prevádzkované vozidlo po bokoch svojím obchodným menom a vpredu a vzadu označením Zájazd;
c) zabezpečiť technickú základnú vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb;
d) zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení a licencia Spoločenstva podľa zák. č. 56/2012 Z.z.;
e) zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne alebo počas vykonávania prepravy v miestach k tomu určených;
f) ako vedúceho dopravy zamestnávať len osobu, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti;
g) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy a činnosťou osádok vozidiel voči cestujúcim a tretím osobám.

6.3   Dopravca je povinný zverejniť Prepravný poriadok na svojom webovom sídle a zabezpečiť aby bol v každom autobuse.

6.4   Dopravca je povinný plniť Prepravnú povinnosť.

6.5   Dopravca je povinný prevádzkovať cestnú autobusovú dopravu prostredníctvom osôb, ktoré sú odborne a zdravotne spôsobilé a majú platné oprávnenie na vedenie daného typu vozidla.

6.6   Dopravca je povinný používať vozidlá v predpísanom technickom stave.

6.7   Dopravca je povinný určiť a zreteľne označiť oprávnené osoby, ktoré majú právo dávať cestujúcim pokyny na zachovanie bezpečnosti a plynulosti dopravy (vodič autobusu alebo iná oprávnená osoba Dopravcu).

6.8   Dopravca je povinný starať sa v čo najvyššej možnej miere o bezpečnosť, pohodlie a nerušenú prepravu cestujúcich, príručnej batožiny, cestovnej batožiny a živých spoločenských zvierat.

6.9   V prípade nehody je Dopravca povinný bezodkladne sa postarať o bezpečnosť cestujúcich a zabezpečiť im čo najvyššie pohodlie v súlade s týmto Prepravným poriadkom.

6.10   Dopravca je povinný vytvoriť podmienky pre plynulú a komfortnú prepravu zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s týmto Prepravným poriadkom.

6.11   Dopravca je povinný zabezpečiť, aby posádka vozidla alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv a povinností pri preprave, priebehu prepravy, prestávky počas jazdy a údajov o príchode a odchode autobusu z miesta odchodu do cieľového miesta a naopak.

6.12   Ak u cestujúceho vznikne počas prepravy potreba lekárskeho ošetrenia a ak cestujúci nie je schopný sám vyhľadať lekárku pomoc, Dopravca sa postará o jeho premiestnenie z vozidla do vozidla lekárskej starostlivosti resp. do najbližšieho nemocničného zariadenia.

6.13   Dopravca odmietne prijať na dopravu osobu zdravotne postihnutú alebo so zníženou pohyblivosťou v prípade:

a) aby splnil príslušné bezpečnostné požiadavky ustanovené medzinárodným právom, právom EÚ alebo vnútroštátnym  právom, alebo aby splnil zdravotné a bezpečnostné požiadavky ustanovené príslušnými orgánmi;
b) ak konštrukcia vozidla fyzicky znemožňuje nástup, výstup alebo prepravu zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou bezpečným alebo z hľadiska prevádzky uskutočniteľným spôsobom.

VII. PRÁVA DOPRAVCU 

7.1   Dopravca je oprávnený prostredníctvom vedúceho dopravy, vodiča alebo ďalšieho člena posádky autobusu, oprávneného zamestnanca Dopravcu alebo osoby poverenej Dopravcom organizáciou prepravy (oprávnené osoby Dopravcu) dávať pokyny a príkazy cestujúcim na účel zaistenia ich bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorí sú povinní ich poslúchnuť.

7.2   Dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča autobusu alebo inej oprávnenej osoby Dopravcu odmietnuť prepravu cestujúceho a vylúčiť cestujúceho z prepravy, ak:

a) správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť, život alebo zdravie vodiča alebo ostatných cestujúcich;
b) cestujúci znečisťuje alebo poškodzuje vozidlo Dopravcu;
c) cestujúci má v úmysle prepraviť batožinu alebo zviera, ktorých preprava je podľa tohto Prepravného poriadku vylúčená;
d) cestujúci vo vozidle fajčí, nadmerne konzumuje alkoholické nápoje alebo cestujúci javí známky, že je pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových alebo psychotropných látok;
e) cestujúci rušivým spôsobom ohrozuje plynulosť alebo bezpečnosť dopravy, najmä vstupovaním do priestoru vodiča, hlasným prejavom alebo hlasitým reprodukovaním hudby;
f) cestujúci napriek upozorneniu vodiča alebo inej oprávnenej osoby nerešpektuje akékoľvek ustanovenie tohto Prepravného poriadku.

7.3   V prípadoch podľa bodu 7.2 písm. a) až f) je Dopravca oprávnený prerušiť vykonávanú prepravu až do okamihu opustenia vozidla cestujúcim, ktorého konanie oprávňuje Dopravcu odmietnuť jeho ďalšiu prepravu. Cestujúci, ktorý bol takto vylúčený z prepravy, nemá nárok na náhradu cestovného za nevykonanú časť prepravy ani na vrátenie zaplateného cestovného.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÚCEHO

8.1   Cestujúci, ktorý splní podmienky stanovené týmto Prepravným poriadkom má právo, aby ho Dopravca bezpečne, riadne a včas prepravil do miesta určeného v Zmluve o preprave.

8.2   Ak nie je ďalej ustanovené inak platí, že osoba mladšia ako 6 rokov nie je oprávnená cestovať bez sprievodcu osoby staršej ako 16 rokov.

8.3   Pri doprave nad 200 km je povolená preprava detí do dovŕšenia 16 rokov výhradne iba v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Preprava detí od dovŕšenia 16 rokov do dovŕšenia 18 rokov bez sprievodcu dospelého sa môže uskutočniť len na základe Plnej moci, kde podpisy rodičov, resp. zákonných zástupcov dieťaťa budú úradne overené notárom, resp. matrikou (overená plná moc). Pri cezhraničnej preprave sa musia pri vstupe do autobusu preukázať vodičovi alebo poverenej osobe dopravcu overenou plnou mocou a s platným cestovným dokladom, bez týchto dokladov ich nebude možné prepraviť. [1]

8.4   Cestujúci má právo na prepravu príručnej batožiny, cestovnej batožiny a ak to umožňujú prepravné podmienky aj živých spoločenských zvierat podľa tohto Prepravného poriadku.

8.5   Cestujúci má právo na informácie o podmienkach prepravy, ktoré mu je povinný poskytnúť vodič autobusu alebo iná oprávnená osoba Dopravcu.

8.6   Ak vodič počas prepravy vyhlási prestávku, je cestujúci povinný dodržať stanovenú dobu prestávky, v opačnom prípade nemá vodič povinnosť čakať na cestujúceho a môže ďalej pokračovať v preprave, batožina cestujúceho bude vrátená Objednávateľovi dopravy.

8.7   Cestujúci je povinný dodržiavať ustanovenia tohto Prepravného poriadku a pokyny oprávnených osôb Dopravcu. Cestujúci je povinný riadiť sa aj ďalšími pokynmi Dopravcu, ktoré budú zverejnené vo/a na vozidle (pokyny k nástupu a výstupu, usadenia a ď.) prípadne budú zaslané Objednávateľovi dopravy spolu s potvrdením objednávky.

8.8   Cestujúci je povinný počas jazdy sedieť na určenom mieste pripútaný bezpečnostným pásom, ak je nimi autobus vybavený.

8.9   V prípade, že Cestujúci svojim konaním spôsobí škodu na majetku Dopravcu, je povinný Dopravcovi túto škodu nahradiť v súlade s ust. § 420 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade spôsobenia škody Dopravcovi, je Cestujúci povinný preukázať sa na Výzvu vodiča alebo oprávnenej osoby Dopravcu občianskym preukazom a umožniť Dopravcovi zaznamenať si jeho osobné údaje pre účely uplatňovania náhrady škody zo strany Dopravcu.

8.10   Cestujúci je povinný správať sa tak , aby svojím konaním neohrozoval bezpečnosť ani plynulosť prepravy a bezpečnosť, život a zdravie vodiča a ostatných cestujúcich, nepoškodzoval vozidlo ani priestory kde bola vyhlásená prestávka. Počas prepravy vo vozidle Dopravcu je zakázané:

a) rušiť vodiča a komunikovať s ním pri výkone dopravy;
b) zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča a na mieste, kde bráni vodičovi vo výhľade vozidla;
c) vstupovať do priestoru vozidla vyhradeného pre vodiča;
d) pískať, spievať, hlučno sa rozprávať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať hlasito reprodukovanú hudbu a reč);
e) násilne otvárať dvere vozidla;
f) fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre potrebu cestujúcich;
g) konzumovať vo vozidle nepríjemne páchnuce potraviny alebo nápoje;
h) prepravovať vo vozidle veci v rozpore s týmto Prepravným poriadkom;
i) nechať stáť alebo kľačať deti na sedadlách ak by tak vola ohrozená ich bezpečnosť, mohli znečistiť sedadlá alebo ak by bol tento spôsob prepravy na ťarchu ostatným cestujúcim;
j) vyhadzovať odpadky a iné veci z vozidla alebo nechať vyčnievať predmety z vozidla;
k) odkladať nevhodné predmety a zvieratá na sedadlo.

8.11   Cestujúci, ktorý poškodil alebo znečistil autobus alebo jeho interiér, uhradí Dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.

8.12   Povinnosť poskytnúť identifikačné údaje v rozsahu podľa ods. 8.10 tohto článku sa vzťahuje aj na cestujúceho, ktorý poškodil alebo znečistil autobus alebo jeho interiér a nezaplatil na mieste vyčíslenú škodu alebo náhradu za vyčistenie autobusu.

IX. PREPRAVA BATOŽINY

9.1   Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju Dopravca buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom (príručná batožina) alebo oddelene v batožinovom priestore autobusu (cestovná batožina), a to za podmienok stanovených týmto Prepravným poriadkom.

9.2   Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom a na jeho zodpovednosť v odkladacom priestore nad sedadlom, prípadne pod jeho sedadlom a to iba v prípade, ak neohrozuje bezpečnosť, nesťažuje výkon služby vodiča a neobmedzuje nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí odložiť podľa pokynov vodiča.

9.3   Cestovná batožina sa prepravuje zásadne oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom Dopravcom alebo pokynom vodiča, mimo priestoru vozidla určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.

9.4   Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle alebo v osobitnom priestore na batožinu a živé spoločenské zvieratá, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené pre ich prepravu.

9.5   Z prepravy sú vylúčené:

a) veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi;
b) nabité zbrane, s výnimkou zbraní príslušníkov polície a ozbrojených zložiek, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy;
c) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia;
d) veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu;
e) batožiny, ktorých celková hmotnosť presahuje 50 kg;
f) batožina bez cestujúceho.

9.6   Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine osobné doklady, šperky, ceniny alebo peniaze.

9.7   Ako batožinu, ktorá sa prepravuje ako cestovná batožina môže prepravovať cestujúci skladací detský kočík.

9.8   Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so zbraňou primerané množstvo nábojov, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje, v poľovníckych kapsách alebo v na to určených prepravných skrinkách (obaloch) v zmysle platných predpisov.

9.9   Ak nie je ďalej uvedené inak, ako batožinu môže Cestujúci vziať so sebou živé spoločenské zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých transportných klietkach, košoch alebo iných na prepravu vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.

9.10   Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkej vôdzke. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na psov sprevádzajúcich nevidomé osoby.

9.11   Ako batožinu môže Cestujúci vziať so sebou iba 1 pár lyží s 1 párom lyžiarskych palíc, snowboard (za podmienky, že budú zabalené v príslušnom obale), pokiaľ to umožňujú prevádzkové podmienky Dopravcu.

9.12   Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla najviac 2 cestovné batožiny; v prípade nezvýšených nárokov na prepravu (plne obsadený autobus) môže cestujúci so súhlasom vodiča vziať so sebou ešte ďalšie batožiny.

9.13   Ak má vodič pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto Prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o jej povahe a obsahu.

9.14   Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo sa pri jej preskúmaní zistí, že veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí vodič alebo Oprávnená osoba. V takomto prípade môže vodič alebo Oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej prepravy bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného.

9.15   Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustené batožina, oznámi to Dopravcovi a zabezpečí, aby bola opustená batožina doručená do sídla Dopravcu.

9.16   Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny, ako aj cestovnej batožiny prepravovanej spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom, Dopravca zodpovedá v rozsahu ustanovenia § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka.

9.17    Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine (prepravovanej oddelene od cestujúceho) v čase od jej prevzatia do jej vydania cestujúcemu po skončení prepravy. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú Dopravca nemohol odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, Dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako Dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

9.18   Vodič vozidla určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. Ak vodič určí ako miesto prepravy batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä jej obsah a hodnotu a ak si to povaha batožiny vyžaduje aj to, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

9.19   Každú cestovnú batožinu musí mať cestujúci označenú menom, telefónnym číslom a adresou bydliska. Ukladať a vyberať batožinu z batožinového priestoru môže len vodič, v prípade potreby s pomocou cestujúceho.

X. MIMORIADNE UDALOSTI

10.1   Mimoriadnymi udalosťami počas prepravy sú najmä:

a) dopravná nehoda vozidla;
b) požiar vo vozidle;
c) úraz alebo náhle ochorenie, pri ktorom je ohrozený život alebo zdravie cestujúceho, zamestnanca Dopravcu alebo iných osôb;
d) porucha vozidla, ktorú nie je vodič (posádka) schopný na mieste odstrániť.

10.2   Ak Cestujúci zistí, že je ohrozená bezpečnosť, život a zdravie cestujúcich, je povinný na túto skutočnosť upozorniť vodiča.

10.3   Pri mimoriadnej udalosti je vodič povinný zastaviť vozidlo a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť dopravy na mieste mimoriadnej udalosti.

10.4   Vodič je povinný nahlásiť mimoriadnu udalosť bezodkladne Dopravcovi podľa interných pokynov a poskytnúť nevyhnutnú pomoc cestujúcim, postarať sa o ich bezpečnosť, v prípade potreby zabezpečiť príjazd záchrannej zdravotnej služby a zotrvať na mieste do príchodu dopravnej polície.

10.5   Ak pri mimoriadne udalosti došlo k úrazu, zraneniu, poškodeniu zdravia alebo usmrteniu osôb, k škode na vozidle alebo vybavenia vozidla, resp. na inom majetku Dopravcu alebo cestujúcich, je dotknutá osoba povinná poskytnúť Dopravcovi súčinnosť a všetky údaje potrebné na riadne prešetrenie mimoriadnej udalosti.

10.6   Ak sa autobus stane počas výkonu prepravy nefunkčným, Dopravca zabezpečí buď pokračovanie prepravy iným vozidlom z miesta, kde sa nachádza nefunkčné vozidlo, alebo dopravu z miesta nefunkčného vozidla na vhodné miesto na čakanie, odkiaľ možno pokračovať v ceste náhradným autobusom a následne Dopravca zabezpečí náhradnú dopravu do cieľového miesta.

10.7   Cestujúci, ktorí utrpeli v dôsledku mimoriadnej udalosti zranenie spôsobené osobitnou povahou prevádzky dopravy, majú nárok na náhradu spôsobenej škody na zdraví v súlade s ust. § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka a zák. č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia (ďalej len „zák. č. 437/2004“).

10.8   Pozostalí po zomrelých Cestujúcich, ktorých smrť bola spôsobená osobitnou povahou prevádzky dopravy, majú v súlade s príslušnými aplikovateľnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka právo na náhradu ujmy v prípade smrti, vrátane náhrady primeraných výdavkov na pohreb.

10.9   Cestujúci, ktorým v dôsledku osobitnej povahy dopravy vznikla škoda na prepravovanej príručnej batožine, majú nárok na jej náhradu v súlade s ust. 427 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ak cestujúcim vznikla škoda na prepravovanej cestovnej batožine, majú nárok na náhradu škody podľa Čl. 9 tohto Prepravného poriadku.

10.10   Poškodený Cestujúci je povinný o vzniku a odhadovanej výške škody bezodkladne informovať vodiča autobusu a oznámiť mu údaje potrebné na prešetrenie vzniku škody, vrátane rozsahu škody a identifikačných údajov cestujúceho.

10.11   Výška náhrady škody sa vypočíta v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zák. č. 437/2004 Z.z..

10.12   V prípade nehody v dôsledku prevádzky autobusu Dopravca v spolupráci s Objednávateľom dopravy zabezpečí primeranú a náležitú pomoc v súvislosti s okamžitými praktickými potrebami cestujúcich po nehode. Takáto pomoc môže zahŕňať v prípade potreby ubytovanie, jedlo, oblečenie, dopravu a uľahčenie prvej pomoci. Celkové náklady na ubytovanie za každého cestujúceho sú obmedzené na max. 80,- Eur za noc a najviac dve noci. Poskytnutie akejkoľvek pomoci sa nepovažuje sa uznanie zodpovednosti.

XI. REKLAMAČNÝ PORIADOK 

11.1   Cestujúci uplatňuje u Dopravcu práva a nároky vyplývajúce z tohto Prepravného poriadku bez zbytočného odkladu prostredníctvom Objednávateľa dopravy. Ak sa práva neuplatnili najneskôr do troch mesiacov odo dňa, kedy mal uplatňovaný nárok vzniknúť, zaniknú. To neplatí v prípade nárokov na náhradu škody na batožine cestujúcich, ktoré môže Cestujúci uplatniť u Dopravcu najneskôr do šiestich mesiacov od vzniku škody a v prípade nárokov na náhradu škody na zdraví, ktoré môže Cestujúci uplatniť priamo na súde v premlčacej dobe podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Reklamáciu alebo sťažnosť môže cestujúci podať v písomnej forme osobne u Dopravcu alebo poštou na adresu sídla Dopravcu. Cestujúci je povinný presne a jasne vymedziť, ktoré jeho práva boli akým spôsobom dotknuté a akú kompenzáciu požaduje a zároveň vznik svojich nárokov primerane odôvodniť.

11.2   Ak Cestujúci podáva reklamáciu alebo sťažnosť ústnou formou, spíše oprávnený zamestnanec Dopravcu o podaní reklamácie zápisnicu, ktorú je reklamujúci Cestujúci povinný podpísať.

11.3   Ak reklamácia, sťažnosť nemá náležitosti uvedené v bode 11.1, Dopravca vyzve reklamujúceho Cestujúceho na jej doplnenie v lehote nie kratšej ako 7 pracovných dní. Ak reklamujúci cestujúci v určenej lehote reklamáciu doplní, platí, že bola podaná včas. Ak cestujúci reklamáciu, sťažnosť v určenej lehote nedoplní a z podanej reklamácie, sťažnosti nevyplýva dôvod na uznanie nárokov reklamujúceho, Dopravca reklamáciu, sťažnosť odmietne, prípadne odloží o čom písomne informuje cestujúceho.

11.4   Dopravca je povinný najneskôr do 1 mesiaca od prijatia reklamácie, sťažnosti informovať reklamujúceho Cestujúceho o tom, či je reklamácia, sťažnosť opodstatnená, odmietnutá alebo sa stále vybavuje. Oznámenie o konečnom vybavení reklamácie, sťažnosti musí Dopravca doručiť reklamujúcemu najneskôr do 3 mesiacov od prijatia reklamácie.

11.5   Nie je možné vrátiť cestovné v prípadoch, ak bol cestujúci vylúčený z prepravy, zadržaný políciou, colnou alebo pasovou kontrolou počas cesty.

XII. CENA ZA PREPRAVU A POTVRDENIE VÝKONOV 

12.1   Cena za prepravu v kategórii vozidiel autobus s obsaditeľnosťou 30 – 60 miest sa určuje dohodou.

12.2   Pri preprave v rámci Slovenska sa k násobku jazdného a stojného pripočítava nocľažné ak je to viac ako 24 hodín, mzda druhého vodiča ak je jeho účasť nutná na preprave, stravné, parkovné, diaľničné poplatky, daň z obratu a iné poplatky.

12.3   Pri preprave v zahraničí (v rámci EÚ) sa k násobku jazdného a stojného pripočítava nocľažné ak je to viac ako 24 hodín, mzda druhého vodiča ak je jeho účasť nutná na preprave, stravné, parkovné, diaľničné poplatky, daň z obratu a iné poplatky.

12.4   V konečnej výške ceny budú zohľadnené všetky objektívne faktory, ako skutočné km, stojné, poplatky a ostatné, alebo na základe cenovej ponuky, ktorú Dopravca predloží Objednávateľovi dopravy po zadaní objednávky.

12.5   Stornopodmienky:

a) viac ako 7 dní pred prepravou                    5 %
b) 7-5 dní pred prepravou                                10 %
c) 4-2 dni pred prepravou                                30 %
d) 48 hod. – 24 hod. pred prepravou             50 %
e) 24 hod. a menej hodín pred prepravou    80 – 100% z ceny prepravy.

12.6   Po vykonaní prepravy osoba zodpovedná za zabezpečovanie požiadaviek zo strany Objednávateľa svojim podpisom na Prepravnom liste (PL), ktorý jej predloží vodič, potvrdí ukončenie zmluvného vzťahu a súhlas s uvedenými údajmi vypísanými v PL (dátum, časy, trasa, počet ubehnuté km, čas jazdy, mimoriadne náklady a iné údaje).

12.7   Dopravca vystaví Objednávateľovi vyúčtovaciu faktúru, kde sa do konečnej ceny zohľadnia všetky údaje uvedené v PL a v predbežne kalkulovanej cene.

12.8   V prípade nedoplatku je Objednávateľ povinný Dopravcovi doplatiť vzniknutý rozdiel najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného vo vyúčtovacej faktúre.

12.9   V prípade preplatku je Dopravca povinný Objednávateľovi vrátiť rozdiel najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného vo vyúčtovacej faktúre.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1   Tento Prepravný poriadok je účinný odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle Dopravcu a od tohto dňa sa považuje za súčasť návrhu na uzavretie Zmluvy o preprave osôb.

13.2   Všetky zmeny a doplnky Prepravného poriadku nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle Dopravcu.

 

Bratislava, november 2013

 

JUDr. Milan Valašik
predseda predstavenstva


[1]  Deti sa prepravujú na samostatnom sedadle, nesmú sa prepravovať v lone ani na kolenách.