ZMLUVNÉ PODMIENKY CK RoyalBus&Travel

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK RoyalBus&Travel a reklamačný poriadok (ďalej iba Všeobecné podmienky) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované cestovnou kanceláriou RoyalBus&Travel . Všeobecné podmienky CK RoyalBus&Travel sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zájazde, ktorú CK RoyalBus&Travel uzatvára s objednávateľom zájazdu. Objednávateľ svojim podpisom zmluvy potvrdzujete, že tieto informácie a podmienky sú mu známe, uznáva ich a súhlasí s nimi. Objednávateľ svojim podpisom vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s nariadením GDPR.

I. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1) Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

a) Cestovná kancelária RoyalBus&Travel so sídlom BEKAPE, a.s., Fraňa Kráľa 1/B, 902 01 Pezinok, IČO: 35 722 495, prevádzkareň: Čučoriedková 6, 821 07 Bratislava (ďalej iba CK) a
b) objednávateľ, ktorým môže byť fyzická, alebo právnická osoba.

2) Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká uzatvorením Zmluvy o zájazde, t.j. prijatím objednávateľom podpísanej Zmluvy o zájazde a jej potvrdením a podpísaním zo strany CK. Zmluva o zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené.

3) Potvrdením Zmluvy o zájazde sa CK objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.

II. CENOVÉ PODMIENKY

1) Ceny zájazdov organizovaných CK sú zmluvnými cenami dojednanými písomnou dohodou medzi CK a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v Zmluve o zájazde potvrdenej a podpísanej CK. Pre určenie cien zájazdov bol použitý kurz eura oproti cudzím menám podľa oficiálneho kurzového lístka NBS a ceny služieb a poplatkov, pohonných hmôt.

2) CK RoyalBus&Travel je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k:

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok;
b) zvýšeniu poplatkov spojených s dopravou, prístavných a tranzitných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu;
c) zmene kurzu eura použitého pri kalkulácii ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomu dôjde do 21. dňa pred začiatkom zájazdu.

3) Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, je CK RoyalBus&Travel oprávnená cenu zájazdu uvedenú v Zmluve o zájazde jednostranne zvýšiť o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa ods. 2/ písmena a/, b/ oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu. V prípade zmeny kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5% je CK oprávnená zvýšiť jednostranne cenu zájazdu maximálne o čiastku zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu.

4) Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí CK odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

1) CK má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.

2) CK je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise Zmluvy o zájazde. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:

a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške 50% ceny dosiaľ objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak;
b) najneskôr 35 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny dosiaľ objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak;
c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 35 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny dosiaľ objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak.

3) Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej sumy dosiaľ objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady celej ceny dosiaľ objednaných služieb, je CK oprávnená odstúpiť od uzavretej Zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1) K základným právam objednávateľa patrí:

a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb;
b) právo vyžadovať od CK informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb;
c) právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách;
d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok;
e) právo na reklamáciu a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných podmienok;
f) požadovať neodkladne odstránenie chýb v poskytovanej službe u dodávateľa služby, alebo povereného zástupcu;
g) právo obdržať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie písomné pokyny a informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK známe. Tieto písomné informácie o zájazde pošle CK poštou, alebo mailom na jednu adresu uvedenú objednávateľom. Na základe dohody objednávateľa a CK môžu byť vyzdvihnuté aj osobne v CK;
h) právo písomne oznámiť CK pred začiatkom zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky k účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu.

2) K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:

a) poskytnúť CK potrebnú spoluprácu k riadnemu zabezpečeniu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v Zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov;
b) zabezpečiť u osôb do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje;
c) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov;
d) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných podmienok;
e) bez zbytočného odkladu oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb;
f) prevziať od CK doklady potrebné pre čerpanie služieb a riadne ich skontrolovať pred začiatkom zájazdu;
g) mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum /pokiaľ je vyžadované/, dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestujete. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu;
h) splniť očkovanie, prípadne ďalšie formality, pri cestách do krajín, ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi;
i) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta, alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program;
j) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb, alebo CK;
k) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku VIII. týchto Všeobecných podmienok;
l) dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase.

3) K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré sú účastníkmi zmluvného vzťahu, ďalej patrí:

a) zoznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré obdrží od CK, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb;
b) určiť vedúceho skupiny v prípade, keď podľa dohody s CK nie je zabezpečený sprievodca CK. Tento vedúci organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služieb od dodávateľov, trvá na plnení programu služieb;
c) vopred odovzdať CK menný zoznam účastníkov so všetkými požadovanými náležitosťami, u detí do 15 rokov uviesť úplný dátum narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie.

V. POVINNOSTI A PRÁVA CK RoyalBus&Travel

1) K právam a povinnostiam objednávateľa uvedeného v článku IV. týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce povinnosti a práva CK.

2) CK RoyalBus&Travel je povinná pred uzatvorením Zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

3) CK nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

4) CK je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku:

a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu;
b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok, alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil;
c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti. CK je povinná odovzdať objednávateľovi súčasne so Zmluvou o zájazde aj doklady určené objednávateľovi, ktoré musia obsahovať informácie o uzatvorenom povinnom zmluvnom poistení zájazdu, najmä však označenie poisťovne, podmienky poistenia a spôsob oznámenia poistnej udalosti. Nároky objednávateľa, ktoré mu vznikli proti CK v dôsledku neplnenia Zmluvy o zájazde, prechádzajú na poisťovňu, a to až do výšky plnenia, ktoré mu poisťovňa poskytla.

VI. ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB, ZRUŠENIE ZÁJAZDU

1) Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne písomne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote určenej CK v návrhu zmeny.

2) CK má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK a objednávateľom, ak do 21 dní pred jeho začiatkom, nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu. Minimálny počet účastníkov zájazdu je pre všetky zájazdy stanovený počtom 40 účastníkov , alebo pri menšom type autobusu 25 účastníkov zájazdu. Ak CK zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 7 dní pred začiatkom zájazdu.

3) CK si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ako sú prírodné katastrofy, vojnové konflikty a politické nepokoje. CK si po začatí zájazdu vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu zájazdu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov, alebo z dôvodu mimoriadnych udalostí.

4) Ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom, alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods. 1/, má objednávateľ právo požiadať, aby mu CK na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť. Po uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia, ako už uskutočnené platby, je CK povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

5) Ak CK zruší zájazd z iných dôvodov, ako sú uvedené v ods. 3/ v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začiatku, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.

6) Ak po začiatku zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas, alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb v nižšej kvalite, než sú uvedené v zmluve, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

7) Ak služby podľa ods. 6/ nemožno zabezpečiť, alebo ich objednávateľ neprijme, je CK povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je CK povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu, alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátene nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v zmluve je CK povinná buď vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, alebo rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.

8) Na základe individuálneho želania objednávateľa je CK pripravená pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v Zmluve o zájazde. Za vykonanie takých zmien môže CK účtovať zaplatenie poplatku v paušálnej výške 10,- Eur za 1 zmenu. Ide o zmenu mena účastníka, počtu osôb, termínu, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia a pod. V prípade takejto zmeny, požadovanej objednávateľom v lehote kratšej ako 40 dní pred začiatkom zájazdu, je táto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu v súlade s článkom VII. týchto Všeobecných podmienok.

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1) CK môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu, alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CK doporučeným listom na adresu objednávateľa uvedenú v Zmluve o zájazde. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom odoslania oznámenia.

2) Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:

a) bez udania dôvodu;
b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa článku VI. ods. 4/ týchto Všeobecných podmienok;
c) z dôvodov porušenia povinnosti CK vyplývajúcich zo zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na toto predajné miesto pošle doporučenou poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom /účinky odstúpenia nastávajú dňom spísania záznamu, prípadne dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil/.

3) Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je CK povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

4) Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK, ktoré sú zaručené zmluvou, alebo ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd, alebo čerpaním služieb nasledovne:

a) 40 dní a viac – 30 Eur/osoba
b) 39 dní až 21 dní – 50% z ceny zájazdy)
c) 20 dní až 15 dní – 80% z ceny zájazdu
d) 14 dní a menej – 100% z ceny zájazdu

Za doplnkovú službu akýchkoľvek zmien /aj zmien účastníka zájazdu, zmien ubytovania, dopravy, termínu/ na požiadanie objednávateľom, je CK oprávnená účtovať 10,- Eur za každú zmenu. V prípade storna účasti na zájazde jednej osoby z viacerých osôb uvedených na zmluve sa cena zájazdu upraví podľa nového zloženia osôb a k tomu zodpovedajúcemu ubytovaniu. Stornovaná osoba už neplatí zmluvnú pokutu.

5) Ak nenastúpi zákazník na zájazd, pobyt, alebo nevyčerpá služby cestovného ruchu, bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, alebo z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa článku IV. ods. 2/ písm. g/ týchto Všeobecných podmienok, je povinný uhradiť 100% z vopred stanovenej ceny.

6) Vopred stanovenou cenou sa rozumie predajná cena, vrátane všetkých účastníkom zakúpených fakultatívnych služieb. Vopred stanovená cena nezahŕňa zvláštne zľavy, poskytované CK a zmluvne dohodnuté.

7) Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odjazdu, odletu, alebo nástupu na zájazd.

8) CK má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku, alebo zaplatenej ceny dosiaľ objednaných služieb. CK je zároveň povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.

VIII. REKLAMAČNÝ PORIADOK, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

1) V prípade, že rozsah, alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v Zmluve o zájazde, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu. Zákazník má právo reklamovať nekvalitné služby len vo vlastnom mene, prípadne v mene osôb, ktoré sú spolu s ním uvedené na Zmluve o obstarávaní zájazdu. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu a to priamo na mieste u dodávateľa služby, alebo u povereného zástupcu CK a to tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Zástupca CK je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojej kompetencie.

2) Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca CK s reklamujúcim zápis o reklamácii s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetom reklamácie. Zápis o reklamácii podpíše zástupca CK, alebo dodávateľ služby a reklamujúci, ktorý obdrží 1 exemplár zápisu o reklamácii.

3) Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť u CK bezodkladne, najneskoršie však do 30 dní od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je CK povinná odpovedať písomnou formou a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamáci.

4) CK zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CK, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. CK nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si zákazník objednal na mieste, u sprievodcu, alebo u inej organizácii.

5) Ak nastanú okolnosti vis major, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK , alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne, alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu, alebo zľavu z ceny týchto služieb.

6) Za riadne poskytnutie dopravy sa považuje aj poskytnutie dopravy so zmenenou trasou, aj s prípadným časovým nesúladom, ak k nútenej zmene prišlo bezprostredne pred zájazdom, alebo počas trvania zájazdu a dopravy. CK sa však zaväzuje dodržať dohodnutý druh dopravy, zmeniť ho len vo výnimočných prípadoch na náklady CK.

7) CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

8) Každý zákazník je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky, ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny, do ktorej cestuje, resp. cez ňu prechádza. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním vyššie uvedených predpisov sú na ťarchu zákazníka.

IX. CESTOVNÉ POISTENIE

1) Súčasťou všetkých ponúkaných zájazdov CK je aj ponuka komplexného cestovného poistenie pre účastníkov zájazdu. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je o.i. zahrnuté aj poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od Zmluvy o zájazde v prípade nehody, alebo ochorenia. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia, ako aj presný rozsah krytia a podmienky komplexného cestovného poistenia sú uvedené v Zmluve o obstaraní zájazdu a v brožúre poisťovacej spoločnosti, ktorú objednávateľ obdrží od CK.

2) Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti, je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkovi zájazdu a cestovná kancelária nemá právo posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK RoyalBus&Travel len vtedy, ak nie je cestovnou kanceláriou stanovený, či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.

2) Objednávateľ potvrdzuje podpisom Zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

3) Objednávateľ udeľuje podpisom Zmluvy o zájazde svoj súhlas CK RoyalBus&Travel, ako aj ňou určeným osobám so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve o zájazde za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a zákonom č. 122/2013 Z.z., a to na dobu potrebnú na zabezpečenie práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK RoyalBus&Travel, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu, resp. tranzitu výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa s CK RoyalBus&Travel. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v Zmluve o zájazde. Objednávateľ zodpovedá z úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia Zmluvy o zájazde.

4) Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku CK o službách, cenách o cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače katalógu a CK RoyalBus&Travel si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia Zmluvy o zájazde s objednávateľom.

5) Všeobecné zmluvné podmienky platia do odvolania.

 

Bratislava, február 2015

Ochrana osobných údajov – GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou BEKAPE, a.s. podľa § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) v súlade s článkami č. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“).

I. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa, ako aj Vás ako dotknutej osoby sú upravené v Zákone o ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením GDPR, ktoré Prevádzkovateľ dôsledne dodržiava. Prevádzkovateľom osobných údajov je osoba, ktorá vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť BEKAPE, a.s. so sídlom Fraňa Kráľa 1/B, 902 01 Pezinok, IČO: 35 722 495, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 1454/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje:
E-mail: travel@royalbus.sk
Telefónne číslo: +421 904 985 585
Poverená osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov: Gabriela Brenčičová (môžete ju kedykoľvek kontaktovať, a to písomne na adrese prevádzky Čučoriedková 6, 821 07 Bratislava alebo elektronicky na adrese travel@royalbus.sk).

II. ROZSAH A KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený príslušnými právnymi predpismi, ďalej vyplýva priamo alebo nepriamo z uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu, ako aj ďalšej zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Ide najmä o údaje súvisiace s totožnosťou a kontaktné údaje t.j. meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia,  číslo cestovného dokladu, e-mail a telefónne číslo.

Na marketingové účely Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:

a) Základné identifikačne údaje – meno, priezvisko;
b) Kontaktné údaje – e-mailová adresa a telefónne číslo;
c) Prípadne fotografie, video ulovených zážitkov zo zájazdu, ak budú vyhotovené;
d) Informácie o využití produktov a služieb – o aké služby ste u nás v minulosti prejavili záujem, informácie o využívaní klientskej zóny a pod., pričom na základe týchto údajov Vám vieme odporučiť vhodné produkty a služby.

III. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode 2 získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby. V prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od Vás ako dotknutej osoby, zdrojom týchto osobných údajov je vo väčšine prípadov Váš spolucestujúci alebo rodinný príslušník. Osobné údaje respektíve niektorý z osobných údajov uvádzate pri objednaní sa na zasielanie informačných mailov alebo sms (telefonicky, mailom, sms, cez www.royalbus.sk, v Zmluve o obstaraní zájazdu, prípadne na ďalších miestach v online prostredí alebo ďalších dokumentoch).

Osobné údaje môžu tiež v niektorých prípadoch pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra alebo môžu výnimočne pochádzať od tretích osôb, ktoré ich boli oprávnené Prevádzkovateľovi poskytnúť.

IV. ÚČEL SPRACÚVANIA

Ak sú osobné údaje spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných povinností Prevádzkovateľa, oprávneným záujmom Prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

– uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o obstaraní zájazdu, vrátane starostlivosti o klientov napr. v rámci klientskeho portálu;
– zabezpečenie všetkých služieb vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu;
– uzatváranie poistných zmlúv;
– plnenie zmluvných povinností v súvislosti so zabezpečením víz;
– spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva;
– spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu;
– evidencia a archivovanie;
– riešenie prípadných reklamácií a aktívnych a pasívnych súdnych sporov;
– výkon vnútorného auditu, výkon preverenia súladu s právnymi predpismi a pod.

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na marketingové účely, hlavným účelom uvedeného spracúvania je ponúknuť najnovšie informácie o aktuálnych produktoch a službách Prevádzkovateľa, prípadne o ponukách a službách obchodných partnerov Prevádzkovateľa, pričom uvedený účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

– ponuka produktov a služieb, pričom ponuky môže Prevádzkovateľ poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo alebo aplikáciu, ako aj prostredníctvom klientskej zóny; poštou, telefonicky a pod.;
– automatizované spracúvanie osobných údajov  s cieľom prispôsobiť ponuku Vašim individuálnym potrebám;

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby Prevádzkovateľ mohol zasielať individuálne ponuky produktov a služieb, zabezpečiť spotrebiteľské súťaže a pod., pričom bez takto poskytnutého súhlasu Prevádzkovateľ nie je oprávnený predmetné služby zabezpečiť

V. PRÁVNY ZÁKLAD

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), uzatvorenie, správa a plnenie zmluvných povinností zo zmluvy o obstaraní zájazdu, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby (najmä pre účely marketingu, spotrebiteľských súťaží a pod).

Ak odmietnete poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje požadované pre účel plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa alebo na základe zákona, Prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť zmluvu o obstaraní zájazdu resp. poistnú zmluvu, ani poskytovať žiadne ďalšie služby.

VI. PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ vykonáva v rámci svojej činnosti aj tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie vo vybraných procesoch. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy (napríklad softvér a pod.) alebo webové aplikácie na účel napríklad kalkulácie ceny zájazdu a pod. Prevádzkovateľ sa snaží poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb a z tohto dôvodu osobné údaje na základe súhlasu udeleného na marketingové účely profiluje.

VII. DOBA SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú podľa príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Súhlas je udelený Prevádzkovateľovi na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo do momentu odvolania súhlasu.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom Prevádzkovateľa, súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu odvolania súhlasu.

Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanie nebude vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

III. PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na spracúvanie osobných údajov môže mať k osobným údajom okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. S ohľadom na rozsah služieb poskytovaných Prevádzkovateľom sa jedná o široký okruh sprostredkovateľov, pričom dochádza k prenosu osobných údajov i do tretích krajín, zväčša krajín cieľových destinácií a tranzitných v zmysle uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu.

Jednotlivé kategórie sprostredkovateľov:

– poskytovatelia ubytovacích zariadení;
– letecké spoločnosti;
– prepravné spoločnosti;
– sprievodcovia;
– ambasády, zastupiteľstvá;
– spolupracujúce agentúry;
– lokálne cestovné kancelárie;
– poskytovatelia IT služieb;
– poskytovatelia účtovných služieb;
– advokátske kancelárie;
– orgány verejnej moci;
– ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre Prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely môže mať k osobným údajom okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú IT systémy alebo poskytujú iné služby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, ktoré boli za týmto účelom písomne poverené Prevádzkovateľom.

IX. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba si môže pri spracúvaní osobných údajov uplatniť nasledujúce práva:

– právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom,
– právo na opravu osobných údajov,
– právo na výmaz osobných údajov,
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
– právo na prenosnosť osobných údajov,
– právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
– právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,
– právo kedykoľvek odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),
– právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktné údaje: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba si uvedené práva môže uplatniť v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Prevádzkovateľ poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí môže Prevádzkovateľ túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Voči Prevádzkovateľovi si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese prevádzky Prevádzkovateľa: Čučoriedková 6, 821 07 Bratislava alebo elektronicky na adrese: travel@royalbus.sk.

X. ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu travel@royalbus.sk, s uvedením Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska spolu s informáciou, že si neželáte, aby Prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje (prípadne ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme Vám mohli vyhovieť).

V prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, kontaktujete nás prosím prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese: travel@royalbus.sk.

Aktuálne znenie zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Vám k dispozícii TU.

Aktuálne znenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je Vám k dispozícii TU.

PREPRAVNÝ PORIADOK
PRÍLEŽITOSTNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1    Tento prepravný poriadok je vyhotovený podľa príslušných ustanovení zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 56/2012 Z.z.“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 181/2011 zo 16. Februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (ďalej len „Nariadenie č. 181/2011“).

1.2   Prepravný poriadok je súčasťou Zmluvy o preprave uzatvorenej medzi Dopravcom a Objednávateľom.

1.3   Prepravný poriadok upravuje podmienky prepravy osôb, príručnej batožiny, cestovnej batožiny a živých spoločenských zvierat.

1.4   Prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle spoločnosti.

II. VÝKLAD POJMOV

2.1   Dopravca – prevádzkovateľ cestnej dopravy v rozsahu podľa tohto prepravného poriadku, ktorý má povolenie na prevádzkovanie osobnej cestnej dopravy vydané podľa príslušných predpisov Slovenskej republiky.

Dopravca:              BEKAPE, a. s.
Obchodné meno: BEKAPE, a. s.
Sídlo:                      Fraňa Kráľa 1/B, 902 01  Pezinok
IČO:                        35 722 495
Registrácia:           Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Odd: Sa, Vložka č. 1454/B

2.2   Objednávateľ dopravy – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s dopravcom Zmluvu o príležitostnej preprave.

2.3   Cestujúci – fyzická osoba alebo skupina fyzických osôb, ktorá využíva služby osobnej cestnej dopravy poskytované Dopravcom prostredníctvom Zmluvy uzatvorenej medzi Dopravcom a Objednávateľom dopravy.

2.4   Príležitostná doprava – sa uskutočňuje na základe dohody s Objednávateľom príležitostnej dopravy ako jednorazová zmluvná preprava dohodnutej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami.

2.5   Prepravná trasa – trasa prepravy z dohodnutého miesta nástupu (začiatok prepravy) do dohodnutého miesta výstupu (koniec prepravy).

2.6   Zmluva o preprave – zmluva o príležitostnej preprave osôb, ktorú na účely vykonania ich prepravy uzatvárajú Dopravca s Objednávateľom dopravy. Zmluva o preprave je uzatvorená akceptáciou Prepravného poriadku Objednávateľom dopravy, za ktorú sa považuje vystavenie objednávky na prepravu.

2.7   Príručná batožina – batožina v maximálnych rozmeroch 20x30x50 (cm), ktorá sa prepravuje spoločne s cestujúcim vo vnútri autobusu.

2.8   Cestovná batožina – batožina v maximálnych rozmeroch 60x50x90 (cm) a maximálne do hmotnosti 25 kg, ktorá sa prepravuje oddelene od cestujúceho v priestore na to určenom.

2.9   Živé spoločenské zvieratá – sú bez predchádzajúceho súhlasu Dopravcu z príležitostnej prepravy vylúčené.

2.10   Prepravná povinnosť – povinnosť Dopravcu voči prepravovanej skupine osôb v rozsahu uzatvorenej Zmluvy o preprave.

2.11   Zdravotne postihnutá osoba alebo tiež Osoba so zníženou pohyblivosťou – akákoľvek osoba, ktorej pohyblivosť pri využívaní dopravy je znížená v dôsledku akéhokoľvek telesného postihnutia (zmyslového alebo pohybového, trvalého alebo dočasného), duševného postihnutia alebo poruchy, alebo akejkoľvek inej príčiny zdravotného postihnutia, alebo v dôsledku veku, ktorej stav si vyžaduje primeranú pozornosť a prispôsobenie služieb jej osobitným potrebám.

III. DRUHY AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

3.1   Dopravca prevádzkuje v súlade s týmto Prepravným poriadkom vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú alebo autokarovú príležitostnú dopravu, v rámci ktorej vykonáva príležitostnú prepravu osôb.

3.2   Príležitostná doprava sa uskutočňuje na základe dohody s Objednávateľom príležitostnej dopravy ako jednorazová zmluvná preprava dohodnutej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase a s dohodnutými zastávkami.

3.3   Dopravca príležitostnej dopravy má prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu len voči prepravovanej skupine cestujúcich, nemá prevádzkovú povinnosť ani tarifnú povinnosť.

3.4   Z príležitostnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a stojacich cestujúcich.

3.5   Dopravca príležitostnej autobusovej dopravy poskytuje cestujúcim príležitostnú prepravu osôb z dohodnutého miesta nástupu (začiatok prepravy) do dohodnutého miesta výstupu (koniec prepravy).

3.6   Dopravca poskytuje v rámci príležitostnej prepravy osôb zároveň aj prepravu príručnej cestovnej batožiny a živých spoločenských zvierat, ktorých prepravu dopravca v tomto Prepravnom poriadku výslovne nezakazuje, podmieňuje ju však svojim súhlasom v Zmluve o preprave. Za batožinu Dopravca počas celej doby trvania prepravy nezodpovedá pokiaľ nie je dohodnuté inak.

IV. ZMLUVA O PREPRAVE

4.1    Zmluva o preprave osôb sa uzatvára objednávkou o preprave skupiny osôb z /do určitého miesta, s dohodnutými prestávkami, v dohodnutom termíne a čase. Uzavretím Zmluvy o preprave osôb vzniká Objednávateľovi dopravy právo, aby Dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas skupinu osôb podľa Zmluvy, v súlade s týmto Prepravným poriadkom.

4.2    Zmluvu o preprave osôb uzatvárajú Dopravca a Objednávateľ:

a) podpísaním zmluvného dokumentu označeného ako Zmluva o preprave osôb alebo obdobným názvom vyjadrujúcim obsahovo totožný právny úkon, v ktorom môžu byť dohodnuté aj prípadné ďalšie špecifické podmienky prepravy osôb odchylné od tohto Prepravného poriadku, pričom Prepravný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou každej takejto Zmluvy.

b) písomnou akceptáciou písomnej záväznej objednávky prepravy, ktorá je v súlade s Prepravným poriadkom. Zmluva o preprave osôb je uzavretá aj vtedy, ak bola písomná objednávka prepravy osôb zo strany Objednávateľa akceptovaná a písomne potvrdená Dopravcom a následne bolo toto písomné potvrdenie doručené Objednávateľovi.

4.3   Ustanovenia tohto Prepravného poriadku, v znení zverejnenom na webovom sídle Dopravcu, sa vzťahujú na každú uzavretú Zmluvu o preprave osôb medzi Dopravcom a Objednávateľom.

4.4   Objednávateľ môže doručiť Dopravcovi písomnú objednávku príležitostnej prepravy osôb do sídla Dopravcu uvedeného v obchodnom registri prostredníctvom poštovej služby, osobne, elektronickou poštou na mail: royalbus@royalbus.sk, na tel. č. +421 903 985 585 alebo iným spôsobom (web: www.royalbus.sk).

4.5    Objednávateľ je povinný v objednávke špecifikovať:

a) adresu na doručovanie a fakturačné údaje Objednávateľa, vrátane IČO, DIČ;
b) dátum a presný čas, na ktorý požaduje prepravu vykonať;
c) nástupné a výstupné miesto a presnú adresu do miesta požadovanej prepravy;
d) ďalšie požadované zastávky na trase;
e) počet a zoznam cestujúcich, pre ktorých má byť doprava vykonaná a ak počet cestujúcich prekračuje štandardnú kapacitu autobusu, aj počet autobusov, ktorými má byť doprava vykonaná;
f) zaslať údaje (meno, priezvisko, tel. kontakt) osoby zodpovednej za zabezpečovanie požiadaviek zo strany Objednávateľa, ktorá je zároveň aj kontaktnou osobou pre Dopravcu v prípade potreby riešenia ďalších požiadaviek počas cele doby prepravy;
g) požadovaný typ a vybavenie autobusu podľa ponuky uvedenej na webovom sídle Dopravcu, ak tak Objednávateľ neurobí, má sa to za to, že Dopravca je oprávnený vykonať prepravu ním určeným autobusom;
h) ak Objednávateľ objednáva spiatočnú prepravu alebo zájazd s viacerými zastávkami na trase, uvedie aj požadovaný časový interval čakania autobusu medzi príchodom do miesta určenia a odchodom z neho na ďalšie určené miesto.

4.6   Dopravca je oprávnený požadovať zálohu na vykonanie objednanej prepravy až do výšky 100 % predbežne kalkulovanej ceny za objednanú prepravu. Na tento účel je oprávnený vystaviť Objednávateľovi zálohovú faktúru, ktorú mu zašle spolu s akceptáciou objednávky alebo v čase, ktorý uvedie v akceptácii objednávky.

4.7   Ak dopravca nezašle Objednávateľovi zálohovú faktúru na úhradu za objednanú prepravu v primeranom čase, má sa to za to, že zálohu na úhradu cestovného nepožaduje a objednanú prepravu vykoná v súlade so Zmluvou o preprave.

V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A JEJ ZÁNIK 

5.1   Zmluvu o preprave je možné zrušiť výlučne pred realizáciou prepravy osôb, a to písomnou dohodou medzi Objednávateľom a Dopravcom alebo odstúpením Dopravcu alebo Objednávateľa od Zmluvy o preprave osôb.

5.2   Dopravca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o preprave ak:

a) Objednávateľ ešte neuhradil zálohovú faktúru a bolo začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie na majetok Objednávateľa alebo Objednávateľ vstúpil do likvidácie;
b) Objednávateľ uhradil zálohovú faktúru len čiastočne a zostatok zálohovej faktúry neuhradil ani na výzvu Objednávateľa;
c) Dopravca nie je z objektívnych dôvodov, nezávislých na vôli Dopravcu (vyššia moc), schopný v dohodnutý deň a čas poskytnúť dohodnutú prepravu.

5.3   Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o preprave ak bolo začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie na majetok Dopravcu alebo Dopravca vstúpil do likvidácie.

5.4   Odstúpenie od Zmluvy o preprave musí byť odôvodnené a druhej strane doručené:

a) na adresu sídla uvedenú v obchodnom registri prostredníctvom poštovej služby alebo iným vhodným preukázateľným spôsobom. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia doručovanej zásielky adresátom, v prípade odmietnutia prevzatia zásielky, dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi;
b) na emailovú adresu Objednávateľa uvedenú v objednávke ak sa dostúpenie od zmluvy doručuje Objednávateľovi, alebo na emailovú adresu zverejnenú na webovom sídle Dopravcu ak sa odstúpenie od zmluvy doručuje Dopravcovi. Za deň doručenia sa považuje deň odoslania emailovej správy.

5.5   Zmluva o preprave osôb zaniká od počiatku ak Objednávateľ neuhradí zálohovú faktúru v čase najneskôr 72 hodín pred začiatkom prepravy.

VI. POVINNOSTI DOPRAVCU

6.1   Dopravca prevádzkuje prepravu osôb v súlade s udelenými povoleniami, dopravnými licenciami, licenciami ES a v súlade so zákonom č. 56/2012 Z.z. a  Nariadením č. 181/2011.

6.2   Dopravca je povinný:

a) prevádzkovať cestnú dopravu podľa Prepravného poriadku;
b) označiť každé prevádzkované vozidlo po bokoch svojím obchodným menom a vpredu a vzadu označením Zájazd;
c) zabezpečiť technickú základnú vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb;
d) zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení a licencia Spoločenstva podľa zák. č. 56/2012 Z.z.;
e) zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne alebo počas vykonávania prepravy v miestach k tomu určených;
f) ako vedúceho dopravy zamestnávať len osobu, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti;
g) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy a činnosťou osádok vozidiel voči cestujúcim a tretím osobám.

6.3   Dopravca je povinný zverejniť Prepravný poriadok na svojom webovom sídle a zabezpečiť aby bol v každom autobuse.

6.4   Dopravca je povinný plniť Prepravnú povinnosť.

6.5   Dopravca je povinný prevádzkovať cestnú autobusovú dopravu prostredníctvom osôb, ktoré sú odborne a zdravotne spôsobilé a majú platné oprávnenie na vedenie daného typu vozidla.

6.6   Dopravca je povinný používať vozidlá v predpísanom technickom stave.

6.7   Dopravca je povinný určiť a zreteľne označiť oprávnené osoby, ktoré majú právo dávať cestujúcim pokyny na zachovanie bezpečnosti a plynulosti dopravy (vodič autobusu alebo iná oprávnená osoba Dopravcu).

6.8   Dopravca je povinný starať sa v čo najvyššej možnej miere o bezpečnosť, pohodlie a nerušenú prepravu cestujúcich, príručnej batožiny, cestovnej batožiny a živých spoločenských zvierat.

6.9   V prípade nehody je Dopravca povinný bezodkladne sa postarať o bezpečnosť cestujúcich a zabezpečiť im čo najvyššie pohodlie v súlade s týmto Prepravným poriadkom.

6.10   Dopravca je povinný vytvoriť podmienky pre plynulú a komfortnú prepravu zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s týmto Prepravným poriadkom.

6.11   Dopravca je povinný zabezpečiť, aby posádka vozidla alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv a povinností pri preprave, priebehu prepravy, prestávky počas jazdy a údajov o príchode a odchode autobusu z miesta odchodu do cieľového miesta a naopak.

6.12   Ak u cestujúceho vznikne počas prepravy potreba lekárskeho ošetrenia a ak cestujúci nie je schopný sám vyhľadať lekárku pomoc, Dopravca sa postará o jeho premiestnenie z vozidla do vozidla lekárskej starostlivosti resp. do najbližšieho nemocničného zariadenia.

6.13   Dopravca odmietne prijať na dopravu osobu zdravotne postihnutú alebo so zníženou pohyblivosťou v prípade:

a) aby splnil príslušné bezpečnostné požiadavky ustanovené medzinárodným právom, právom EÚ alebo vnútroštátnym  právom, alebo aby splnil zdravotné a bezpečnostné požiadavky ustanovené príslušnými orgánmi;
b) ak konštrukcia vozidla fyzicky znemožňuje nástup, výstup alebo prepravu zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou bezpečným alebo z hľadiska prevádzky uskutočniteľným spôsobom.

VII. PRÁVA DOPRAVCU 

7.1   Dopravca je oprávnený prostredníctvom vedúceho dopravy, vodiča alebo ďalšieho člena posádky autobusu, oprávneného zamestnanca Dopravcu alebo osoby poverenej Dopravcom organizáciou prepravy (oprávnené osoby Dopravcu) dávať pokyny a príkazy cestujúcim na účel zaistenia ich bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorí sú povinní ich poslúchnuť.

7.2   Dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča autobusu alebo inej oprávnenej osoby Dopravcu odmietnuť prepravu cestujúceho a vylúčiť cestujúceho z prepravy, ak:

a) správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť, život alebo zdravie vodiča alebo ostatných cestujúcich;
b) cestujúci znečisťuje alebo poškodzuje vozidlo Dopravcu;
c) cestujúci má v úmysle prepraviť batožinu alebo zviera, ktorých preprava je podľa tohto Prepravného poriadku vylúčená;
d) cestujúci vo vozidle fajčí, nadmerne konzumuje alkoholické nápoje alebo cestujúci javí známky, že je pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových alebo psychotropných látok;
e) cestujúci rušivým spôsobom ohrozuje plynulosť alebo bezpečnosť dopravy, najmä vstupovaním do priestoru vodiča, hlasným prejavom alebo hlasitým reprodukovaním hudby;
f) cestujúci napriek upozorneniu vodiča alebo inej oprávnenej osoby nerešpektuje akékoľvek ustanovenie tohto Prepravného poriadku.

7.3   V prípadoch podľa bodu 7.2 písm. a) až f) je Dopravca oprávnený prerušiť vykonávanú prepravu až do okamihu opustenia vozidla cestujúcim, ktorého konanie oprávňuje Dopravcu odmietnuť jeho ďalšiu prepravu. Cestujúci, ktorý bol takto vylúčený z prepravy, nemá nárok na náhradu cestovného za nevykonanú časť prepravy ani na vrátenie zaplateného cestovného.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÚCEHO

8.1   Cestujúci, ktorý splní podmienky stanovené týmto Prepravným poriadkom má právo, aby ho Dopravca bezpečne, riadne a včas prepravil do miesta určeného v Zmluve o preprave.

8.2   Ak nie je ďalej ustanovené inak platí, že osoba mladšia ako 6 rokov nie je oprávnená cestovať bez sprievodcu osoby staršej ako 16 rokov.

8.3   Pri doprave nad 200 km je povolená preprava detí do dovŕšenia 16 rokov výhradne iba v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Preprava detí od dovŕšenia 16 rokov do dovŕšenia 18 rokov bez sprievodcu dospelého sa môže uskutočniť len na základe Plnej moci, kde podpisy rodičov, resp. zákonných zástupcov dieťaťa budú úradne overené notárom, resp. matrikou (overená plná moc). Pri cezhraničnej preprave sa musia pri vstupe do autobusu preukázať vodičovi alebo poverenej osobe dopravcu overenou plnou mocou a s platným cestovným dokladom, bez týchto dokladov ich nebude možné prepraviť. [1]

8.4   Cestujúci má právo na prepravu príručnej batožiny, cestovnej batožiny a ak to umožňujú prepravné podmienky aj živých spoločenských zvierat podľa tohto Prepravného poriadku.

8.5   Cestujúci má právo na informácie o podmienkach prepravy, ktoré mu je povinný poskytnúť vodič autobusu alebo iná oprávnená osoba Dopravcu.

8.6   Ak vodič počas prepravy vyhlási prestávku, je cestujúci povinný dodržať stanovenú dobu prestávky, v opačnom prípade nemá vodič povinnosť čakať na cestujúceho a môže ďalej pokračovať v preprave, batožina cestujúceho bude vrátená Objednávateľovi dopravy.

8.7   Cestujúci je povinný dodržiavať ustanovenia tohto Prepravného poriadku a pokyny oprávnených osôb Dopravcu. Cestujúci je povinný riadiť sa aj ďalšími pokynmi Dopravcu, ktoré budú zverejnené vo/a na vozidle (pokyny k nástupu a výstupu, usadenia a ď.) prípadne budú zaslané Objednávateľovi dopravy spolu s potvrdením objednávky.

8.8   Cestujúci je povinný počas jazdy sedieť na určenom mieste pripútaný bezpečnostným pásom, ak je nimi autobus vybavený.

8.9   V prípade, že Cestujúci svojim konaním spôsobí škodu na majetku Dopravcu, je povinný Dopravcovi túto škodu nahradiť v súlade s ust. § 420 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade spôsobenia škody Dopravcovi, je Cestujúci povinný preukázať sa na Výzvu vodiča alebo oprávnenej osoby Dopravcu občianskym preukazom a umožniť Dopravcovi zaznamenať si jeho osobné údaje pre účely uplatňovania náhrady škody zo strany Dopravcu.

8.10   Cestujúci je povinný správať sa tak , aby svojím konaním neohrozoval bezpečnosť ani plynulosť prepravy a bezpečnosť, život a zdravie vodiča a ostatných cestujúcich, nepoškodzoval vozidlo ani priestory kde bola vyhlásená prestávka. Počas prepravy vo vozidle Dopravcu je zakázané:

a) rušiť vodiča a komunikovať s ním pri výkone dopravy;
b) zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča a na mieste, kde bráni vodičovi vo výhľade vozidla;
c) vstupovať do priestoru vozidla vyhradeného pre vodiča;
d) pískať, spievať, hlučno sa rozprávať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať hlasito reprodukovanú hudbu a reč);
e) násilne otvárať dvere vozidla;
f) fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre potrebu cestujúcich;
g) konzumovať vo vozidle nepríjemne páchnuce potraviny alebo nápoje;
h) prepravovať vo vozidle veci v rozpore s týmto Prepravným poriadkom;
i) nechať stáť alebo kľačať deti na sedadlách ak by tak vola ohrozená ich bezpečnosť, mohli znečistiť sedadlá alebo ak by bol tento spôsob prepravy na ťarchu ostatným cestujúcim;
j) vyhadzovať odpadky a iné veci z vozidla alebo nechať vyčnievať predmety z vozidla;
k) odkladať nevhodné predmety a zvieratá na sedadlo.

8.11   Cestujúci, ktorý poškodil alebo znečistil autobus alebo jeho interiér, uhradí Dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.

8.12   Povinnosť poskytnúť identifikačné údaje v rozsahu podľa ods. 8.10 tohto článku sa vzťahuje aj na cestujúceho, ktorý poškodil alebo znečistil autobus alebo jeho interiér a nezaplatil na mieste vyčíslenú škodu alebo náhradu za vyčistenie autobusu.

IX. PREPRAVA BATOŽINY

9.1   Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju Dopravca buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom (príručná batožina) alebo oddelene v batožinovom priestore autobusu (cestovná batožina), a to za podmienok stanovených týmto Prepravným poriadkom.

9.2   Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom a na jeho zodpovednosť v odkladacom priestore nad sedadlom, prípadne pod jeho sedadlom a to iba v prípade, ak neohrozuje bezpečnosť, nesťažuje výkon služby vodiča a neobmedzuje nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí odložiť podľa pokynov vodiča.

9.3   Cestovná batožina sa prepravuje zásadne oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom Dopravcom alebo pokynom vodiča, mimo priestoru vozidla určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.

9.4   Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle alebo v osobitnom priestore na batožinu a živé spoločenské zvieratá, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené pre ich prepravu.

9.5   Z prepravy sú vylúčené:

a) veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi;
b) nabité zbrane, s výnimkou zbraní príslušníkov polície a ozbrojených zložiek, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy;
c) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia;
d) veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu;
e) batožiny, ktorých celková hmotnosť presahuje 50 kg;
f) batožina bez cestujúceho.

9.6   Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine osobné doklady, šperky, ceniny alebo peniaze.

9.7   Ako batožinu, ktorá sa prepravuje ako cestovná batožina môže prepravovať cestujúci skladací detský kočík.

9.8   Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so zbraňou primerané množstvo nábojov, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje, v poľovníckych kapsách alebo v na to určených prepravných skrinkách (obaloch) v zmysle platných predpisov.

9.9   Ak nie je ďalej uvedené inak, ako batožinu môže Cestujúci vziať so sebou živé spoločenské zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých transportných klietkach, košoch alebo iných na prepravu vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.

9.10   Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkej vôdzke. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na psov sprevádzajúcich nevidomé osoby.

9.11   Ako batožinu môže Cestujúci vziať so sebou iba 1 pár lyží s 1 párom lyžiarskych palíc, snowboard (za podmienky, že budú zabalené v príslušnom obale), pokiaľ to umožňujú prevádzkové podmienky Dopravcu.

9.12   Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla najviac 2 cestovné batožiny; v prípade nezvýšených nárokov na prepravu (plne obsadený autobus) môže cestujúci so súhlasom vodiča vziať so sebou ešte ďalšie batožiny.

9.13   Ak má vodič pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto Prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o jej povahe a obsahu.

9.14   Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo sa pri jej preskúmaní zistí, že veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí vodič alebo Oprávnená osoba. V takomto prípade môže vodič alebo Oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej prepravy bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného.

9.15   Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustené batožina, oznámi to Dopravcovi a zabezpečí, aby bola opustená batožina doručená do sídla Dopravcu.

9.16   Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny, ako aj cestovnej batožiny prepravovanej spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom, Dopravca zodpovedá v rozsahu ustanovenia § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka.

9.17    Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine (prepravovanej oddelene od cestujúceho) v čase od jej prevzatia do jej vydania cestujúcemu po skončení prepravy. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú Dopravca nemohol odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, Dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako Dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

9.18   Vodič vozidla určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. Ak vodič určí ako miesto prepravy batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä jej obsah a hodnotu a ak si to povaha batožiny vyžaduje aj to, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

9.19   Každú cestovnú batožinu musí mať cestujúci označenú menom, telefónnym číslom a adresou bydliska. Ukladať a vyberať batožinu z batožinového priestoru môže len vodič, v prípade potreby s pomocou cestujúceho.

X. MIMORIADNE UDALOSTI

10.1   Mimoriadnymi udalosťami počas prepravy sú najmä:

a) dopravná nehoda vozidla;
b) požiar vo vozidle;
c) úraz alebo náhle ochorenie, pri ktorom je ohrozený život alebo zdravie cestujúceho, zamestnanca Dopravcu alebo iných osôb;
d) porucha vozidla, ktorú nie je vodič (posádka) schopný na mieste odstrániť.

10.2   Ak Cestujúci zistí, že je ohrozená bezpečnosť, život a zdravie cestujúcich, je povinný na túto skutočnosť upozorniť vodiča.

10.3   Pri mimoriadnej udalosti je vodič povinný zastaviť vozidlo a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť dopravy na mieste mimoriadnej udalosti.

10.4   Vodič je povinný nahlásiť mimoriadnu udalosť bezodkladne Dopravcovi podľa interných pokynov a poskytnúť nevyhnutnú pomoc cestujúcim, postarať sa o ich bezpečnosť, v prípade potreby zabezpečiť príjazd záchrannej zdravotnej služby a zotrvať na mieste do príchodu dopravnej polície.

10.5   Ak pri mimoriadne udalosti došlo k úrazu, zraneniu, poškodeniu zdravia alebo usmrteniu osôb, k škode na vozidle alebo vybavenia vozidla, resp. na inom majetku Dopravcu alebo cestujúcich, je dotknutá osoba povinná poskytnúť Dopravcovi súčinnosť a všetky údaje potrebné na riadne prešetrenie mimoriadnej udalosti.

10.6   Ak sa autobus stane počas výkonu prepravy nefunkčným, Dopravca zabezpečí buď pokračovanie prepravy iným vozidlom z miesta, kde sa nachádza nefunkčné vozidlo, alebo dopravu z miesta nefunkčného vozidla na vhodné miesto na čakanie, odkiaľ možno pokračovať v ceste náhradným autobusom a následne Dopravca zabezpečí náhradnú dopravu do cieľového miesta.

10.7   Cestujúci, ktorí utrpeli v dôsledku mimoriadnej udalosti zranenie spôsobené osobitnou povahou prevádzky dopravy, majú nárok na náhradu spôsobenej škody na zdraví v súlade s ust. § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka a zák. č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia (ďalej len „zák. č. 437/2004“).

10.8   Pozostalí po zomrelých Cestujúcich, ktorých smrť bola spôsobená osobitnou povahou prevádzky dopravy, majú v súlade s príslušnými aplikovateľnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka právo na náhradu ujmy v prípade smrti, vrátane náhrady primeraných výdavkov na pohreb.

10.9   Cestujúci, ktorým v dôsledku osobitnej povahy dopravy vznikla škoda na prepravovanej príručnej batožine, majú nárok na jej náhradu v súlade s ust. 427 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ak cestujúcim vznikla škoda na prepravovanej cestovnej batožine, majú nárok na náhradu škody podľa Čl. 9 tohto Prepravného poriadku.

10.10   Poškodený Cestujúci je povinný o vzniku a odhadovanej výške škody bezodkladne informovať vodiča autobusu a oznámiť mu údaje potrebné na prešetrenie vzniku škody, vrátane rozsahu škody a identifikačných údajov cestujúceho.

10.11   Výška náhrady škody sa vypočíta v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zák. č. 437/2004 Z.z..

10.12   V prípade nehody v dôsledku prevádzky autobusu Dopravca v spolupráci s Objednávateľom dopravy zabezpečí primeranú a náležitú pomoc v súvislosti s okamžitými praktickými potrebami cestujúcich po nehode. Takáto pomoc môže zahŕňať v prípade potreby ubytovanie, jedlo, oblečenie, dopravu a uľahčenie prvej pomoci. Celkové náklady na ubytovanie za každého cestujúceho sú obmedzené na max. 80,- Eur za noc a najviac dve noci. Poskytnutie akejkoľvek pomoci sa nepovažuje sa uznanie zodpovednosti.

XI. REKLAMAČNÝ PORIADOK 

11.1   Cestujúci uplatňuje u Dopravcu práva a nároky vyplývajúce z tohto Prepravného poriadku bez zbytočného odkladu prostredníctvom Objednávateľa dopravy. Ak sa práva neuplatnili najneskôr do troch mesiacov odo dňa, kedy mal uplatňovaný nárok vzniknúť, zaniknú. To neplatí v prípade nárokov na náhradu škody na batožine cestujúcich, ktoré môže Cestujúci uplatniť u Dopravcu najneskôr do šiestich mesiacov od vzniku škody a v prípade nárokov na náhradu škody na zdraví, ktoré môže Cestujúci uplatniť priamo na súde v premlčacej dobe podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Reklamáciu alebo sťažnosť môže cestujúci podať v písomnej forme osobne u Dopravcu alebo poštou na adresu sídla Dopravcu. Cestujúci je povinný presne a jasne vymedziť, ktoré jeho práva boli akým spôsobom dotknuté a akú kompenzáciu požaduje a zároveň vznik svojich nárokov primerane odôvodniť.

11.2   Ak Cestujúci podáva reklamáciu alebo sťažnosť ústnou formou, spíše oprávnený zamestnanec Dopravcu o podaní reklamácie zápisnicu, ktorú je reklamujúci Cestujúci povinný podpísať.

11.3   Ak reklamácia, sťažnosť nemá náležitosti uvedené v bode 11.1, Dopravca vyzve reklamujúceho Cestujúceho na jej doplnenie v lehote nie kratšej ako 7 pracovných dní. Ak reklamujúci cestujúci v určenej lehote reklamáciu doplní, platí, že bola podaná včas. Ak cestujúci reklamáciu, sťažnosť v určenej lehote nedoplní a z podanej reklamácie, sťažnosti nevyplýva dôvod na uznanie nárokov reklamujúceho, Dopravca reklamáciu, sťažnosť odmietne, prípadne odloží o čom písomne informuje cestujúceho.

11.4   Dopravca je povinný najneskôr do 1 mesiaca od prijatia reklamácie, sťažnosti informovať reklamujúceho Cestujúceho o tom, či je reklamácia, sťažnosť opodstatnená, odmietnutá alebo sa stále vybavuje. Oznámenie o konečnom vybavení reklamácie, sťažnosti musí Dopravca doručiť reklamujúcemu najneskôr do 3 mesiacov od prijatia reklamácie.

11.5   Nie je možné vrátiť cestovné v prípadoch, ak bol cestujúci vylúčený z prepravy, zadržaný políciou, colnou alebo pasovou kontrolou počas cesty.

XII. CENA ZA PREPRAVU A POTVRDENIE VÝKONOV 

12.1   Cena za prepravu v kategórii vozidiel autobus s obsaditeľnosťou 30 – 60 miest sa určuje dohodou.

12.2   Pri preprave v rámci Slovenska sa k násobku jazdného a stojného pripočítava nocľažné ak je to viac ako 24 hodín, mzda druhého vodiča ak je jeho účasť nutná na preprave, stravné, parkovné, diaľničné poplatky, daň z obratu a iné poplatky.

12.3   Pri preprave v zahraničí (v rámci EÚ) sa k násobku jazdného a stojného pripočítava nocľažné ak je to viac ako 24 hodín, mzda druhého vodiča ak je jeho účasť nutná na preprave, stravné, parkovné, diaľničné poplatky, daň z obratu a iné poplatky.

12.4   V konečnej výške ceny budú zohľadnené všetky objektívne faktory, ako skutočné km, stojné, poplatky a ostatné, alebo na základe cenovej ponuky, ktorú Dopravca predloží Objednávateľovi dopravy po zadaní objednávky.

12.5   Stornopodmienky:

a) viac ako 7 dní pred prepravou                    5 %
b) 7-5 dní pred prepravou                                10 %
c) 4-2 dni pred prepravou                                30 %
d) 48 hod. – 24 hod. pred prepravou             50 %
e) 24 hod. a menej hodín pred prepravou    80 – 100% z ceny prepravy.

12.6   Po vykonaní prepravy osoba zodpovedná za zabezpečovanie požiadaviek zo strany Objednávateľa svojim podpisom na Prepravnom liste (PL), ktorý jej predloží vodič, potvrdí ukončenie zmluvného vzťahu a súhlas s uvedenými údajmi vypísanými v PL (dátum, časy, trasa, počet ubehnuté km, čas jazdy, mimoriadne náklady a iné údaje).

12.7   Dopravca vystaví Objednávateľovi vyúčtovaciu faktúru, kde sa do konečnej ceny zohľadnia všetky údaje uvedené v PL a v predbežne kalkulovanej cene.

12.8   V prípade nedoplatku je Objednávateľ povinný Dopravcovi doplatiť vzniknutý rozdiel najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného vo vyúčtovacej faktúre.

12.9   V prípade preplatku je Dopravca povinný Objednávateľovi vrátiť rozdiel najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného vo vyúčtovacej faktúre.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1   Tento Prepravný poriadok je účinný odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle Dopravcu a od tohto dňa sa považuje za súčasť návrhu na uzavretie Zmluvy o preprave osôb.

13.2   Všetky zmeny a doplnky Prepravného poriadku nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle Dopravcu.

 

Bratislava, november 2013

 

JUDr. Milan Valašik
predseda predstavenstva


[1]  Deti sa prepravujú na samostatnom sedadle, nesmú sa prepravovať v lone ani na kolenách.